Photo

Rali templário.🇮🇳🕌🗺

Taken in Thanjavur

September 9, 2018